Klachtenreglement

Procedure Allereerst, voor u een klacht indient, controleert u van tevoren of de behandelaar lid is van beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. U kunt dit nakijken op www.vivnederland.nl. Veel leden van de VIV vermelden het VIV-logo of hun VIVregistratienummer op de factuur, het briefpapier of de website.

Als u ontevreden bent over uw behandeling of een behandelprocedure meld dan eerst uw klacht aan uw behandelaar, voordat u uw klacht bij de VIV aanmeldt. De behandelaar moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem altijd eerst samen op te lossen. Blijf altijd, ook tijdens een eventuele procedure, proberen om er gezamenlijk uit te komen.

Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de behandelaar. Hierin noemt u ook een termijn van b.v. drie weken, om tot een oplossing te komen. U moet alle correspondentie en facturen goed bewaren.

Pas als het u samen niet lukt om het naar tevredenheid op te lossen, kunt u de hulp inroepen van de VIV. Uw klacht dient u digitaal aan te melden via het klachtenformulier.

Artikel 1 –

Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, waar de therapeuten bij zijn aangesloten. 2. Klachtenreglement: Dit document legt de procedure vast ten behoeve van de bemiddelende rol van de Klachtencommissie bij gerezen conflicten tussen therapeut en klager ter zake het handelen dan wel het nalaten van een therapeut in het kader van een behandeling door een therapeut waarover door een klager een klacht is ingediend. 3. Therapeut: de beroepsbeoefenaar (beroepsbeoefenaren), die lid is (zijn) van de VIV. 4. Behandeling: de werkzaamheden die de therapeut geacht wordt te verrichten op basis van zijn opleiding alsmede profielen en beroepscodes, zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijke reglement. 5. Klager: Degene, die een klacht indient bij de Klachtencommissie. 6. Klacht: Het door een (ex)cliënt schriftelijke ingediende stuk, waarbij de handelswijze van de therapeut in het kader van een behandeling tussen de therapeut en de (ex)cliënt aan de orde wordt gesteld. 7. Klachtencommissie: Dit is de commissie, dat de klacht in eerste aanleg behandelt en tracht middels bemiddeling tot een oplossing te komen over de voorgelegde klacht. Het college bestaat uit maximaal drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter. 8. Bemiddelaar: De persoon, die op verzoek van het bestuur de tussen de cliënt en de therapeut gerezen problemen tracht op te lossen

Artikel 2 –

Doel van het klachtenreglement Het klachtenreglement van de VIV heeft tot doel geschillen tussen een behandelaar, die lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is en zijn/haar cliënt via de weg van onafhankelijke bemiddeling zo doeltreffend en snel mogelijk op te lossen.