Uw Privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut een cliëntendossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht opgelegd door de WGBO. In uw dossier staan aantekeningen over uw gezondheid en over het therapieproces.
Ook kunnen in dit dossier gegevens opgenomen worden voor het traject noodzakelijk zijn en die ik na uw expliciete toestemming heb overlegde met ander zorgverleners.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen., Dat doe ik door:
– Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens
– Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens in uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere therapeut. Dit gebeurt alleen als u er toestemming voor geeft
– Voor het geanonimiseerd gebruik tijden intervisie of supervisie
– Financiële administratie, op de factuur staan is naam en adresgegevens, uw verzekering en polisnummer, de datum van het consult en een korte omschrijving van het consult
– Mocht het nodig zijn om vanwege een andere reden uw gegevens te gebruiken, dan zal ik u daar toestemming voor vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet bepaald, 20 jaar bewaard.